โครงการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับเด็ก

สร้างผู้นำในตัวฉัน สานความฝันเด็กไทยให้ยั่งยืน

ความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิ M Seeds กับ สถาบัน Pacrim Education โดยมูลนิธิเป็นผู้บริหารโครงการ กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงาน

สถาบัน Pacrim Education เป็นผู้ดําเนินงานอบรม พัฒนา และปฎิบัติการโดยผู้ชํานาญการ ได้ดําเนินหลักสูตรและการบูรณาการ

ในโครงการ “ผู้นําในตัวฉัน” ที่โรงเรียนและสถานศึกษา

โรงเรียนในจังหวัด

ที่เข้าร่วมโครงการ "ผู้นำในตัวฉัน"

ภาพรวมหลักสูตร และการบูรณาการ

ในโครงการ “ผู้นําในตัวฉัน”

จริยธรรม

จับมือกับผู้ผลิตภาพยนตร์ สารคดีร่วมส่งเสริม เนื้อหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วยสารคดี ชุด “ตามรอย พระพุทธเจ้า 2”

ตามรอยพระราชา

จับมือกับโครงการ “ตามรอยพระราชา” น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศิลปะ

จับมือกับมูลนิธิธารศิลป์รักษ์ จิตรกรเชิญกลุ่ม ศิลปินมา สร้างแรงบันดาลใจให้กับ เยาวชนไทย

วัฒนธรรม

จับมือกับหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและด้านอื่นๆเพือส่งเสริมคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรผู้นําในตัวฉัน "Leader in Me"

ด้วยการจับมือกันระหว่างมูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน และ แพคริม เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำกระบวนการพัฒนาเยาวชนระดับโลกจากสถาบันแฟรงคลิน โควีย์ สหรัฐอเมริกา ปลูกฝังเยาวชนให้มี 7 อุปนิสัยสู่การเป็นผู้มีประสิทธิผลสูงของ ดร. สตีเฟน อาร์ โควีย์ ได้แก่ การมีสติ การตั้งเป้า การวางแผน การช่วยเหลือกัน การรับฟังเข้าใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม และรู้จักพัฒนาอยู่เสมอ พร้อมด้วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆ

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา

จ.เชียงราย

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

จ.เชียงราย

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท

จ.เชียงราย

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านริมลาว

จ.เชียงราย

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” จ.เชียงราย

จ.เชียงราย

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” จ.ตรัง

จ.ตรัง