M Seeds เปิดโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” Leader In Me School

เริ่มแล้ว!
M Seeds เปิดโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” Leader In Me School
นำร่อง 4 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2563

เตรียมความพร้อมอบรมผู้บริหารการศึกษา (Principal Academy) สำหรับผู้อำนวยการและ
ผู้บริหาร 4 โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย