Previous
Next

โครงการล่าสุด

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา

จ.เชียงราย

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

จ.เชียงราย

โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท

จ.เชียงราย

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับเด็ก

สร้างผู้นำในตัวฉัน สานความฝันเด็กไทยให้ยั่งยืน

ความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิ M Seeds กับ สถาบัน Pacrim Education โดยมูลนิธิเป็นผู้บริหารโครงการ กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงาน

 

สถาบัน Pacrim Education เป็นผู้ดําเนินงานอบรม พัฒนา และปฎิบัติการโดยผู้ชํานาญการ ได้ดําเนินหลักสูตรและการบูรณาการ

ในโครงการ “ผู้นําในตัวฉัน” ที่โรงเรียนและสถานศึกษา

หลักสูตรผู้นำในตัวฉัน "Leader in Me"

ด้วยการจับมือกันระหว่างมูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน และ แพคริม เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำกระบวนการพัฒนาเยาวชนระดับโลกจากสถาบันแฟรงคลิน โควีย์ สหรัฐอเมริกา ปลูกฝังเยาวชนให้มี 7 อุปนิสัยสู่การเป็นผู้มีประสิทธิผลสูงของ ดร. สตีเฟน อาร์ โควีย์ ได้แก่ การมีสติ การตั้งเป้า การวางแผน การช่วยเหลือกัน การรับฟังเข้าใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม และรู้จักพัฒนาอยู่เสมอ พร้อมด้วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆ

ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทย