ร่วมบริจาค
โครงการ "ผู้นำในตัวฉัน" โดยมูลนิธิ M Seeds

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

กลับสู่หน้าร้านค้า

ร่วมบริจาคผ่านช่องทางอื่น

ข้อควรทราบสำหรับการร่วมบริจาค

  1. ใบรับเงินจากการร่วมบริจาคจะยังไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้เนื่องจากมูลนิธิฯเพิ่งก่อตั้งเป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
  2. ในกรณีที่บริจาคโดยตรงด้วยการโอนเงินหรือนำฝากเงินไปยังบัญชีธนาคารของมูลนิธิ รวมถึงการบริจาคโดยตรงด้วยเลข PromptPay ของมูลนิธิ ท่านสามารถติดต่อขอรับใบรับเงินได้ที่อีเมล์ mseedsfoundation@gmail.com โดยแจ้งชื่อและที่อยู่ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
  3. ในกรณีที่มีการบริจาคสมทบโครงการได้ครบตามจำนวนเป้าหมายแล้ว รวมถึงการบริจาคโดยประสงค์ไม่ระบุโครงการ มูลนิธิฯจะนำเงินบริจาคที่สมทบตามเข้ามาเหล่านี้ยกยอดนำไปบริหารโครงการอื่นๆที่ยังขาดแคลนงบประมาณตามความจำเป็นต่อไป
  4. มูลนิธิฯจะนำเงินบริจาคเริ่มต้นในโครงการที่ไม่สามารถระดมทุนได้ถึงจำนวนที่เพียงพอต่อการเริ่มดำเนินการ โดยจะนำไปสมทบเป็นกองทุนกลางเพื่อการบริหารโครงการอื่นๆต่อไปตามความเหมาะสม

ATM / Mobile Banking

ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี :
มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน
088-0-84601-9

พร้อมเพย์ PromptPay

มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน
0993000436482

โดยตรงที่

914 อาคารจีเอ็มกรุ๊ป ชั้น 7 ถนน พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

×

Table of Contents