เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน

รู้จักเรา

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยให้มีภาวะผู้นำพัฒนาควบคู่ไปกับความเป็นเลิศด้านการศึกษาจนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างผู้มีประสิทธิผลสูง เมื่อเติมโตเป็นคนรุ่นใหม่ก็สามารถจัดการชีวิตและอาชีพโดยพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ตนเองและครอบครัว และกลายเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชุมชนและสังคม สร้างเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีอย่างเพียงพอและพอเพียง

img_1

จึงได้จัดตั้งมูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นําสู่ความยั่งยืน หรือ M Seeds Foundation For Leadership Development And Sustainability ขึ้นเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาและการพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์โดยมีพันธกิจในการเป็นผู้ดําเนินงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นําและพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้อย่างสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นความยั่งยืนในคุณภาพชีวิตของผู้คน ชุมชน สังคม และประเทศชาติเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ปรัชญามูลนิธิ 3 ประการคือ

Mastery

Mastery

มุ่งปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเอง

Management

Management

มุ่งบริหารชีวิตด้วยสติ ปัญญา และจริยธรรม

Meaningful

Meaningful

มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าอันดีงาม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิ

เพื่อเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาและการพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์

เพื่อเป็นผู้สร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการพัฒนา โดยบูรณาการเข้ากับด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยี การพาณิชย์ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นตัวกลางของความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

  วิสัยทัศน์

องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ
    และความยั่งยืนในประเทศไทย

พันธกิจ

ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำและพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์

บ่มเพาะการพัฒนาภาวะผู้นําในโรงเรียน สถานศึกษา และชุมชน
ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ขับเคลื่อนการศึกษา การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตให้เกิดประสิทธิผลสูง

ทีมของเรา

  • ผู้บริหาร

นางศิริลักษณ์ ไม้ไทย

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ

นางผุสดี ตามไท

ตำแหน่ง
กรรมการ

นายวุฒิชัย วรสิงห์

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

นายจีรวัฒน์ ตั้งบวรพิเชฐ

ตำแหน่ง
กรรมการและเลขานุการ