โรงเรียน “ผู้นำในตัวฉัน” ที่โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา จ.เชียงราย

ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
  • ฿180,000

    Funding Goal
  • ฿43,135

    Funds Raised
  • Campaign Never Ends

    Campaign End Method
Raised Percent :
23.96%
Minimum amount is ฿ Maximum amount is ฿
฿

Campaign Story

โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา ตั้งอยู่ที่ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เป็นผู้จัดการโรงเรียน ภายใต้การบริหารจัดการของท่านเจ้าคุณอาจารย์ และยังเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเจ้าคุณอาจารย์อีกด้วย ปัจจุบันดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีสามเณรจำนวน 120 รูป พร้อมด้วยคณาจารย์ 15 รูป/ท่าน ที่ได้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2563 และเป็น 1 ใน 4 โรงเรียนนำร่องของเชียงรายในโครงการนี้ โดยมีพระปลัดณรงค์ธรรมหงส์สิบสอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มุ่งหวังพัฒนาให้เป็นโรงเรียนเตรียมสามเณรต้นแบบตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นโรงเรียนเตรียมสามเณรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อพัฒนาสามเณรให้มีคุณภาพ มีความรู้ทางธรรม ทางโลก และสร้างศาสนทายาทในอนาคต

วันนี้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาสามเณรรวมถึงคณาจารย์ของทั้งโรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กับโครงการโรงเรียนผู้นำในตัวฉัน (Leader In Me) ด้วยการจับมือกันระหว่างมูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน และ แพคริม เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำกระบวนการพัฒนาเยาวชนระดับโลกจากสถาบันแฟรงคลิน โควีย์ สหรัฐอเมริกา ปลูกฝังเยาวชนให้มี 7 อุปนิสัยสู่การเป็นผู้มีประสิทธิผลสูงของ ดร. สตีเฟน อาร์ โควีย์ ได้แก่ การมีสติ การตั้งเป้า การวางแผน การช่วยเหลือกัน การรับฟังเข้าใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม และรู้จักพัฒนาอยู่เสมอ พร้อมด้วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ยิ่งระดมทุนมาก ยิ่งช่วยกันส่งต่อ ยิ่งสนับสนุนมาก

ยิ่งขยายโอกาสให้โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยาได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกปีเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

ร่วมบริจาคได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ
ชือบัญชี : มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืน
088-0-84601-9