เตรียมกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับเยาวชนไทย

เตรียมกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับเยาวชนไทย จัดอบรมคณาจารย์ด้วยหลักสูตร
7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษา (7 Habits for Educators) แก่คุณครูจำนวน 40 ท่านของทั้ง 4 โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2563