มูลนิธิเอ็มซีดส์นำโดยดร.วุฒิชัย วรสิงห์ เข้าพบ ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ

มูลนิธิเอ็มซีดส์เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความยั่งยืนนำโดย ดร.วุฒิชัย วรสิงห์ รองประธานกรรมการบริหาร และคณะ เข้าพบและแนะนำมูลนิธิฯ ต่อ ดร.อิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ และทีมงาน เพื่อหารือถึงแนวทางการสนับสนุนและความร่วมมือโครงการโรงเรียนผู้นำในตัวฉันที่จังหวัดอุบลราชธานีกับทางมูลนิธิสำหรับแผนงานในปีการศึกษา 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี